امکان استرداد حق بیمه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

شماره: ۱۲۸۸

مورخ: ۱۳۹۹/دی ماه/۰۹

امکان استرداد حق بیمه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی

تعارض احتمالی بین ماده ۱۴۸ قانون کار و ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی (تعارض بین آراء دادگاه ها در خصوص الزام به پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما و بلاوجه بودن استرداد مبالغ پرداختی)

ماده ۱۴۸ قانون کار (مصوب سال ۱۳۶۹):

«کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام‌ نمایند.»

ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی (مصوب سال ۱۳۵۴):

« منابع درآمد سازمان به‌شرح زیر می‌باشد:

… حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان‌بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده‌بیمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله‌دولت تامین خواهد شد…»

رای وحدت رویه

«… با توجه به اینکه در پرونده های موضوع تعارض کارفرما به این تکلیف عمل نکرده و کارگران، حق بیمه یاد شده را، خود از جانب کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده اند و سازمان مذکور براساس حق بیمه پرداختی نسبت به ایجاد سابقه بیمه ای و انجام تعهدات قانونی اقدام کرده است، بنابراین استرداد آن از سازمان تأمین اجتماعی مبنای قانونی نداشته و کارگران می توانند در حدود قوانین و مقررات حق بیمه پرداختی به سازمان مذکور را از کارفرما مطالبه کنند…»