عدم امکان بروز نمودن قیمت عادله ملک در زمان اجرای حکم

نظریه مشورتی

سکوت خریدار به کسری مبیع می تواند مسقط حق فسخ وی شود

شماره: ۷/۱۴۰۰/۸۷۷

مورخ: ۱۴۰۰/تیر/۱۴

موضع استعلام:

با توجه به ماده ۳۵۵ قانون مدنی و سکوت قانون درخصوص اختیار در مطالبه اضافی پرداختی ناشی از کسری مبیع تکلیف به چه نحو تعیین می گردد.

سوال:

آیا در فرض که خریدار با وجود کسری مساحت فسخ را نخواهد به منزله اسقاط حق وی در مطالبه اضافی پرداختی می باشد یا اینکه می تواند دعوی مطالبه مطرح نماید؟‌

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شرط داشتن مساحت معين موضوع ماده 355 قانون مدني نوعي شرط صفت است، بنابراين، در صورت كسري مساحت مبيع، بنا به تصريح همان ماده (355) خريدار فقط مي تواند معامله را فسخ نمايد. مگر اين كه خريدار و فروشنده در اين باره تراضي نمايند.

بنابراين، در فرض استعلام در صورتي كه خريدار از حق فسخ ايجاد شده در قبال تخلف از وصف استفاده نكند، به معناي اين است كه مبيع را با همان وصفي كه به وي تسليم شده است (با كسري مساحت) قبول نموده است و حق مطالبه ثمن اضافه پرداخت شده را نخواهد داشت