متن و تبیین نظریه مشورتی

عدم ملازمه توقیف سهام مدیران صاحب امضا شرکت سهامی با توقیف اموال شرکت و امکان ترهین اموال

چکیده نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توقیف سهام، مدیران صاحب امضا شرکت سهامی موجب توقیف اموال شرکت و متعاقبا مانع ترهین اموال آن نمی شود

شماره نظریه : 7/98/1178

شماره پرونده : ح 8711-61189

تاریخ نظریه : 1398/12/11

متن استعلام

در صورتی که سهام دارندگان حق امضاء شرکت سهامی خاص از جانب اشخاص ثالث توقیف شده باشد، آیا تنظیم سند رهنی نسبت به شرکت یاد شده و ترهین اموال شرکت نزد بانک امکان‌پذیر است؟

پاسخ

با توجه به استقلال شخصیت حقوقی شرکت از سهام داران دارای حق امضاء

أولا: با توجه به ماده 583 قانون تجارت مصوب 1311، توقیف سهام مستلزم توقیف اموال شرکت نمی باشد.

ثانیا: صرف توقیف سهام سهام داران مذکور، خدشه ای به حق امضای آنان وارد نمی کند؛ بنابراین مانعی برای ترهین اموال شرکت نیست.