«قاچاق» و «نگهداری کالای قاچاق»

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

شماره: ۸۰۹

مورخ: ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

«قاچاق» و «نگهداری کالای قاچاق»

احراز صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکی خارجی

«… با عنايت به تعريف «قاچاق كالا» در بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدي و تفكيك عناوين «قاچاق» و «نگهداري كالاي قاچاق» در مواد ديگر اين قانون از جمله ماده 22 آن، صرف نگهداري مشروبات الكلي خارجي گرچه به عنوان يكي از مصاديق كالاي ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده 22 قانون ياد شده است، اما از حيث صلاحيت از شمول ماده 44 همين قانون خارج است. با توجه به ماده 301 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي و استثنايي بودن صلاحيت دادگاه انقلاب، رسيدگي به بزه يادشده در صلاحيت دادگاه كيفري دو است…»