متن و تبیین رای نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

لزوم انعقاد قرارداد وکالت (الکترونیک) در دعاوی متعدد با وکیل واحد

تحلیلی در مورد

نظریه مشورتی

تاریخ تصویب ۲۴/۰۹/۱۴۰۰

لزوم انعقاد قرارداد وکالت (الکترونیک) در دعاوی متعدد با وکیل واحد

سوال

چنانچه شخصی دعاوی مختلفی در مراجع قضایی طرح و وکیل واحد اختیار کند، آیا تنظیم وکالت‌نامه‌های متعدد برای ارائه در هر دعوا اعم از حقوقی و کیفری ضرورت دارد؟

با توجه به:

۱- الزام قانونی مندرج در ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی درخصوص درج رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه‌های تنظیمی؛ و

۲- ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر اساس بندهای این ماده و با عنایت به ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315؛ و

۳- الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق‌الوکاله و تحویل نسخه ثانی آن و وکالتنامه به دفتر محکمه؛ و

۴-  با توجه به این‌ که برابر بند 2 ماده 76 و ماده 84 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 ریاست محترم قوه قضاییه در حال حاضر وکالت‌نامه و قرارداد مالی راجع به آن به ترتیب و باید به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا به ثبت برسد و بر این مبنا ابطال تمبر می‌شود؛

پاسخ:

در فرض سؤال که شخصی بابت دعاوی متعدد مطروحه نزد مراجع قضایی، وکیل واحد اختیار کرده است، تنظیم قرارداد مالی و وکالت‌نامه‌های متعدد برای ثبت در سامانه و ارائه در هر دعوا الزامی است.