معاهده تسهیل دسترسی به اوراق چاپی برای نابینایان، معلولان دیداری و دیگر معلولان خوانشی

تاریخچه

 • ترسیم این معاهده از خلال سال‌ها بحث در وایپو و تلاش کشورهای در حال توسعه افقی روشن در بین معاهدات بین‌المللی در حوزه کپی رایت.
 • بی نظیر بودن معاهده‌ در زمینه محدودیت‌ها و استثنائات در نوع خودش.

اهداف کنوانسیون

– این معاهده جایگاه مهمی از بعد بشر دوستانه و توسعه اجتماعی داشته است

هدف اساسی: ایجاد مجموعه محدودیت ها و استثناهای الزام آور به نفع معلولین بینایی به منظور امکان استفاده آنها از متن نوشتاری

جلوگیری از موانعی که از دسترسی معلولین بینایی و اشخاص ناتوان در خواندن متون نوشته وجود دارد توسط سازمان جهانی مالکیت فکری

بخش مهمی از این موانع توسط مقررات حقوق مؤلف ایجاد شده است.  از اینرو این معاهده در پی حذف این موانع از دو طریق است:‌

نخست:  از کشورهای با تصویب این معاهده، استثناهای مقرر در آن را در حقوق ملی خود وارد کنند.

 • الزام کشوری که معاهده را امضا می کند در ایجاد اطمینان برای صدور اجازه مطابق قوانین داخلی به اشخاص نابینا و نهادهای مرتبط که بدون نیاز به کسب موافقت قبلی دارنده کپی رایت (مثلاً نویسنده یا ناشر) اثر قابل استفاده را تولید نمایند (موضوع ماده ۴ معاهده)
 • این باعث: تقویت تولید ملی در قالب های قابل استفاده برای نابینایان و همچنین دسترسی آنها به کتاب های تولیدی در تمام کشورهای عضو

دوم: عدم نیاز به اجازه و موافقت دارنده حق در واردات و صادرات (تبادل بین مرزی) نسخه های قابل استفاده از کتب یا سایر آثار مشمول کپی رایت

 • این باعث: کمک در رفع موانع مرزی در کشورهای و امکان ارائه وفراهم نمودن تسهیلاتی در جهت ارسال بزرگترین مجموعه های کتاب های قابل استفاده برای معلولین بینایی را در کشورهایی که دارای منابع کم هستند، (موضوع ماده ۵ معاهده)
 • دسترسی کشورهایی که نمی توانند خدمات پایدار به معلولین ارائه نمایند به صورت گسترده از  مجموعه های ایجاد شده در کشورهای توسعه یافته و ثروتمند

حمایت از دسترسی افراد نابینا، کم بینا و افرادی که به دلیل معلولیت جسمی قادر به در دست گرفتن کتاب نیستند به آثار منتشرشده از طریق درنظر گرفتن استثناءها و محدودیت هایی به نفع این افراد

– تجویز استفادۀ آزاد از آثار ادبی و هنری برای بخشی از جامعۀ معلولان

– دربرگیرنده مقرراتی مستقل با تمرکز بر یکی از استثنائات وارده بر حقوق مالکیت فکری

– تلاش براساس مبانی حقوق بشری، امتیازاتی را برای معلولان

– تلاش در جهت تبدیل استثنائات مقررات تفسیری و تکمیلی‌، به مقوله‌ای امری

– تلقی آن به عنوان سرآغازی برای یک تغییر مهم و اساسی در نظام حقوق مالکیت فکری

روند تصویب و اجرایی شدن

 • در ۲۷ جون ۲۰۱۳ در کشور مراکش به مجموعه معاهدات زیرنظر سازمان جهانی مالکیت فکری اضافه شد
 • الحاق ۵۵ کشور به معاهده مراکش تاکنون
 • معاهده مراکش از ۳۰ ام سپتامبر ۲۰۱۶ لازم الاجرا شد
 • امضاء معاهده از سوی ایران در ۲۷ جون ۲۰۱۴
 • در انتظار بررسی و تصویب مجلس ایران

دلایل عدم عضویت ایران

 • عدم وجود قوانین ناکافی در زمینه حمایت از نابینایان و وجود موانعی در رعایت شرایط مندرج در معاهده
 • وجود موانعی در زمینه‌های قانونی و سایر حوزه‌هایی که رفع آنها در مسیر ارتباط بین‌المللی با جامعه جهانی مفید تلقی می شود
 • گذشته از وجود این موانع؛ این الحاق می‌تواند افقی روشن در مسیر پیوستن ایران به معاهدات اصلی در زمینه کپی رایت فراهم نماید، که تاکنون مراجع قانونی در مورد آن قانع نشده اند

مقررات کنوانسوین

– الزام کشورهای عضو  برای  تصویب و اجرای استثنائات و محدودیت هایی  در قوانین کپی رایت برای اجازه تکثیر، توزیع و عرضه عمومی آثار صاحبان کپی رایت به فرمت های مورد استفاده برای افراد نابینا و کم بینا؛

 • فراهم نمودن امکان قانونی افراد موضوع معاهده در دسترسی رایگان به نسخه های الکترونیکی، صوتی و نظیر آن ؛
 • الزام کشورهای عضو برای تصویب مقرراتی در قوانین ملی و به صورت استثنائی برای بهره‌مندی نابینایان و کم بینایان؛
 • اجازه به کشورهای که فرمت های خاص آثار منتشرشده را تحت شرایط خاصی وارد یا صادر نمایند؛
 • اجازه به موسسات صلاحیت‌دار برای کثیر آثار منتشره را در نسخه‌های با فرمت قابل استفاده؛
 • اجازه برای توزیع بدون کسب اجازه از دارنده کپی رایت نسبت به آن اثر را برای اشخاص نابینا یا کم بینا؛
 • امکان صادرات و واردات نسخه‌های قابل استفاده برای نابینایان و سایر اشخاص دچار نارسایی بینایی؛
 • پیش بینی الزاماتی برای اجرای مناسب معاهده؛
 • الزام در رعایت مقررات این کنوانسیون از سوی کشورهای متقاضی عضویت در قوانین ملی خود؛
 • الزام در تاسیس مرکزی برای دسترسی به اطلاعات بین کشورها برای سازمان جهانی مالکیت فکری؛
 • با تاکید بر ضرورت ایجاد و حفظ تعادل بین حمایت مؤثر از حقوق مؤلف و منافع عمومی، خصوصاً در امر آموزش، پژوهش و تاکید بر لزوم دسترسی به اطلاعات و با توجه ضرورت تسهیل در ایجاد تعادل در بهترین زمان برای معلولین بینایی و سایر اشخاص ناتوان، سازمان جهانی مالکیت فکری بایستی دسترسی موثر و خواندن متون نوشته را فراهم نماید (پاراگراف ۹ مقدمه معاهده)

قوانین و مقررات

آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی

اسناد بین المللی و بین الدولی

۱- متن انگلیسی کنوانسون مراکش

ترجمه رسمی کنوانسیون

تصويب شده توسط کنفرانس دیپلماتیک طرح معاهده برای تسهیل دسترسی نابینایان و کم بینایان به آثار منتشر شده، ماه جون سال 2013

سرآغاز

طرف های متعاهد- ضمن به یادآوری اصول عدم تبعیض، فرصت های برابر، قابلیت دسترسی، مشارکت کامل و مؤثر و ورود  در جامعه، که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق افراد دارای معلولیت، اعلام شده است، و با در نظرداشت چالش هایی که منافی توسعه کامل افراد با نارسایی های بینایی و یا معلولیت های دیگر در منابع چاپی بوده و آزادی بیان آن ها را محدود می کند، به شمول آزادی دریافت و انتقال اطلاعات و عقاید از هر قبیل، بر اساس اصول برابری با دیگران، از جمله از طریق استفاده از همه انواع ارتباطات به خواست و انتخاب خود، برخورداری از حق آموزش و پرورش، و فرصت ها برای انجام تحقیقات، با تأکید بر اهمیت حمایت از حق چاپ به عنوان یک انگیزه و پاداش برای ایجادگری های ادبی و هنری و بهبود فرصت ها برای همه، از جمله افراد دارای نارسایی های بینایی یا معلولیت های دیگر در منابع چاپی، به منظور اشتراک در حیات فرهنگی جامعه، جهت بهره مندی از هنر و پیشرفت های علمی و فوائد آن، مطلع از موانعی که افراد دارای نارسایی های بینایی یا معلولیت های دیگر در منابع چاپی برای دسترسی به آثار منتشر شده به منظور دستیابی به فرصت های برابر در جامعه با آن ها مواجه اند، و نیاز به افزایش تعداد آثار در فرمت های قابل استفاده و بهبود توزیع چنين  آثار، با درنظرداشت اینکه اکثر افراد دارای نارسایی های بینایی یا معلولیت های دیگر در منابع چاپی در کشورهای در حال توسعه و کم توسعه زندگی می کنند، با اذعان به این که، با وجود تفاوت در قوانین حق چاپ ملی، ممکن است تأثیر مثبت فناوری اطلاعات و ارتباطات جدید بر زندگی افراد دارای نارسایی های بینایی یا معلولیت های دیگر در منابع چاپی از طریق تقویت چارچوب قانونی در سطح بین المللی تقویت شود، ضمن اذعان به این که بسیاری از کشورهای عضو محدودیت ها و استثنائاتی را  در قوانین حق چاپ ملی خود برای افراد دارای نارسایی های بینایی یا معلولیت های دیگر در منابع چاپی مقرر داشته اند، هنوز هم کمبود مداوم آثار در فرمت قابل استفاده برای این افراد وجود دارد، و این که منابع قابل توجهی لازم است تا تلاش آن ها برای فراهم كردن چنين آثار به این افراد نتیجه بخش باشد، و این که فقدان امکانات مبادلات مرزی نسخه های قابل استفاده ایجاب می کند تا این تلاش ها دو چندان شود.

با درک اهمیت نقش دارندگان حق در قابل استفاده ساختن آثار شان برای افراد دارای نارسایی های بینایی یا معلولیت های دیگر در منابع چاپی، و اهمیت محدودیت ها و استثنائات مناسب جهت قابل استفاده ساختن آثار  برای این افراد، به ویژه زمانی که بازار قادر به ارائه چنین دسترسی نيست. با توجه به ضرورت حفظ تعادل بین حمایت موثر از حقوق مؤلفان و منافع  کلان عمومی، به خصوص آموزش، پژوهش و دسترسی به اطلاعات، و اینکه این چنین تعادلی باید دسترسی مؤثر و به موقع به آثار چاپی را  به نفع افراد دارای نارسایی های بینایی یا معلولیت های دیگر چاپی فراهم سازد، با تأکید مجدد بر تعهدات طرفین متعاهد طبق معاهدات بین المللی موجود در حمایت از حق چاپ و اهمیت این آزمون سه مرحله ای، انعطاف پذیری با توجه به محدودیت ها و استثنائات مندرج در ماده 9 (2) کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و آثار هنری و دیگر اسناد بین المللی، با یادآوری از اهمیت توصیه های دستور کار توسعه (Development Agenda Recommendations)، که در سال 2007 توسط مجمع عمومی سازمان جهانی ملکیت های معنوی (WIPO)، به  تصویب رسید، تا اطمینان حاصل شود که ملاحظات برای توسعه، جزء جدایی ناپذیر کار سازمان را تشکیل می دهد، و با توجه به اهمیت سیستم حق چاپ بین المللی و تمایل به هماهنگ سازی محدودیت ها و استثنائات به منظور تسهیل دسترسی و استفاده از آثار چاپی توسط افراد دارای نارسایی های بینایی یا معلولیت های دیگر چاپی، روی موارد ذیل چنین توافق كرده اند:

ماده 1ارتباط با سایر کنوانسیون ها و معاهدات

این معاهده به هیچ صورت وجایبی را  که هریک از طرفین متعاهد تحت سایر معاهدات در برابر همدیگر دارند نفی نمی كند، و به حقوق هریک از طرفین که تحت سایر معاهدات از آن برخوردار می باشد لطمه نمی زند.

ماده 2تعریفات

به منظور این پیمان:

الف: آثار به معنی آثار ادبی و هنری مطابق ماده 2 (1) کنوانسیون برن برای حفاظت از آثار ادبی و هنری، چه به شکل متن، یادداشت و /یا تصاویر مربوط، چه نشر شده باشد یا از طریق کدام رسانه به اختیار عامه قرار داده شده باشد، است.1

ب: «نسخه قابل دسترس یا قابل استفاده» یعنی نسخه یک اثر به شکل بدیل یا جایگزین طوری که برای شخص استفاده کننده قابل استفاده باشد که وی بتواند به راحتی مانند یک فرد سالم یا بدون نارسایی بینايی وسایر ناتوانی های چاپی از آن استفاده كند. شکل نسخه قابل استفاده  برای اشخاص استفاده کننده بایست مطابق به اصل اثر باشد، البته با درنظرداشت تغییرات لازم که اثر را به شکل بدیل آن برای اشخاص استفاده کننده قابل استفاده می سازد.

ج: «نهاد با صلاحیت» منظور از نهاد با صلاحیت یک نهاد غیر انتفاعی است که از سوی حکومت صلاحیت یافته یا تعیين شده تا در زمینه های آموزش، راهنمایی ها، خوانش انطباقی یا دسترسی به معلومات را برای افراد استفاده کننده فراهم سازد. این هم چنين شامل نهاد حکومتی یا سازمان غیر انتفاعی می شود که خدمات مشابه را  به عنوان یکی از فعالیت های اساسی و واجبات مؤسساتی اش به اشخاص استفاده کننده فراهم می سازد. یک واحد مجاز یا با صلاحیت فعالیت های خود را به قرار ذیل طرح و دنبال می نماید:

1:  اشخاص استفاده کننده را تثبیت و شناسایی می کند

2: توزیع خود را به افراد استفاده کننده و/یا نهاد های مجاز  محدود مي كند و نسخه هایی را با فرمت قابل استفاده فراهم می سازد

3: از تولید مجدد، توزیع و فراهم سازی نسخه های غیرمجاز جلوگیری می کند

4: احتیاط و مراقبت لازم را در به کارگیری و استفاده از یادداشت های آثار در حالی که به محرمیت افراد استفاده کننده مطابق به ماده 8 احترام می گذارد، حفظ  و در نظر می گیرد.

ماده 3افراد استفاده کننده یا ذی نفع

یک فرد استفاده کننده یا ذی نفع فردی است که:

الف: نابینا باشد

ب:  دارای نارسايی بینايی باشد، توانایی درک یا خواندن را نداشته قابل علاج نبوده و فعالیت بینايیش برابر با اشخاص بینا نباشد و از این رو نتواند برابر با افراد بینا آثار چاپی را بخواند

ج: به علت معلولیت جسمی نتواند از کتاب استفاده و بهره گیری نماید یا بدون درنظرداشت سایر ناتوانی ها، نتواند چشمانش را به صورت عادی که برای خواندن ضرورت و قابل پذیرش است تمرکز یا حرکت بدهد،

ماده 4محدودیت ها و استثنائات قانون ملی در رابطه با نسخه های با فرمت قابل استفاده

1: الف: طرفین متعاهد در قوانین ملی حق چاپ خود یک محدودیت یا استثنا را در مورد حق تجدید چاپ، حق توزیع و حق فراهم كردن برای عامه فراهم می کند. طوری که در پیمان WIPO در مورد حق چاپ (WCT) تصریح شده است، تا دسترسی به آثار را در نسخه های قابل استفاده برای افراد استفاده کننده تسهیل ببخشد. این محدودیت و استثنائات که در قانون ملی فراهم می گردد بایست به تغییرات لازم که یک اثر را به فرمت بدیل و قابل استفاده تبدیل کند اجازه بدهد.

ب: ممکن است طرفین متعاهد نیز یک محدودیت یا استثنا را در حق ارائه و اجرای عمومی وضع كند تا دسترسی افراد استفاده کننده را به آثار تسهیل بخشد.

2: طرفین متعاهد ممکن است مفاد ماده 4 (1) را با توجه به تمام حقوق شناخته شده در آن از طریق ارائه محدودیت و یا استثنا در قانون حق چاپ ملی خود به طور ذیل عملی كند.

الف: نهادهای مجاز یا با صلاحیت اجازه خواهند داشت، تا بدون اجازه نامه دارندگان حق چاپ یک نسخه فرمت قابل استفاده از یک اثر را تهیه کنند، و یا یک نسخه فرمت قابل استفاده را از نهاد با صلاحیت دیگر دریافت كنند و با استفاده از هر وسیله ای، شامل امانت یا با استفاده از راههای الکترونیکی از طریق وسایل سیم دار و بی سیم آن نسخه ها را در دسترس افراد استفاده کننده قرار دهند، و کلیه اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند تا به آن اهداف نایل گردند، در صورتی که تمام شرایط ذیل فراهم باشد:

-نهاد مجاز با صلاحیت که می خواهد فعالیت مذکور را به عهده گیرد دسترسی قانونی به آن اثر یا کپی آن اثر داشته باشد.

-اثر ممکن است به هر وسیله لازم،  جهت جستجوی معلومات، به نسخه دارای فرمت قابل استفاده تبدیل شود ولی به جز تغییرات لازم که اثر را برای فرد استفاده کننده قابل استفاده می سازد، هیچ تغییر دیگری در آن وارد نگردد

-این نسخه ها که دارای فرمت قابل استفاده هستند باید به صورت مشخص برای استفاده افراد استفاده کننده فراهم شوند،

-این فعالیت به صورت غیر انتفاعی به عهده گرفته شود

ب:  فرد استفاده کننده، یا کسی که نماینده ی وی است شامل همراه یا سرپرست اصلی وی، می تواند یک نسخه با فرمت قابل استفاده یک اثر را جهت استفاده شخصی فرد استفاده کننده داشته باشد یا این که ممکن است فرد استفاده کننده را کمک كند تا از نسخه های فرمت قابل استفاده بهره بگیرد در حالی که فرد استفاده کننده دسترسی قانونی به آن اثر یا کپی آن اثر را داشته باشد.

3: طرف متعهد ممکن است با تأسی از مواد 10 و 11، مفاد ماده 4 (1) را  با ارائه محدودیت ها یا استثناأات دیگر در قانون حق چاپ ملی خود، عملی كند.

4: طرف متعهد ممکن است به موجب این ماده محدودیت یا استثناأاتی را منحصر به آثاری سازد که نتوانند در فرمت قابل استفاده خاص،  تحت شرایط منطقی برای افراد استفاده کننده از لحاظ تجاری قابل دسترسی باشند. هریک از طرفین این معاهده با استفاده از این امکان می تواند حین امضا، قبول یا الحاق به این معاهده یا هر زمان دیگر پس از آن چنین اعلامی را طی یادداشتی به مدير عمومی  WIPO اطلاع دهد

5: این موضوع مربوط می شود به قانون ملی تا تعيین نماید که آیا محدودیت ها و استثنائات تحت این ماده واجد پرداخت می باشد یا خیر.

ماده 5: مبادلات فرامرزی نسخه ها با فرمت قابل استفاده

1: طرفین متعهد تصریح خواهند کرد که اگر یک نسخه فرمت قابل استفاده  تحت یک محدودیت یا استثنا یا با تأسی از قانون نافذه تهیه می گردد، آن نسخه فرمت قابل استفاده می تواند از سوی یک نهاد با صلاحیت برای یک فرد استفاده کننده یا توسط یک نهاد مجاز و با صلاحیت برای یک طرف متعهد دیگر توزیع و یا امکان دسترسی به آن فراهم شود.

2:  طرفین متعهد ممکن است با ارائه یک محدودیت یا استثنا در قانون حق چاپ خود مفاد ماده 5(1) را به طور ذیل عملی كند:

الف: نهاد های با صلاحیت اجازه خواهند داشت که بدون کسب اجازه از دارنده امتیاز، نسخه های فرمت قابل استفاده را برای استفاده انحصاری افراد استفاده کننده، به یک نهاد با صلاحیت در یکی دیگر از طرفهای متعهد توزیع و آماده سازد.

ب: نهادهای مجاز و با صلاحیت اجازه خواهند داشت بدون کسب اجازه دارنده امتیاز و با تأسی به ماده 2 ، نسخه های فرمت قابل استفاده را برای یک استفاده کننده در یک طرف متعهد دیگر توزیع و فراهم سازد. به شرط اینکه قبل از توزیع و فراهم سازی، نهاد مجاز و با صلاحیت اصلی در مورد اینکه نسخه فرمت قابل استفاده به مقصد دیگری به جز استفاده افراد استفاده کننده نیز به کار برده شود، چیزی  ندانسته یا زمینه های منطقی برای دانستن آن در اختیار نداشته باشد.

3: ممکن است یک طرف معاهده  با فراهم كردن سایر محدودیت ها و استثناأات در قانون حق چاپ ملی خود مفاد ماده 5 (1)  را به تأسی به ماده 5(4)، 10 و 11، عملی و محقق سازد.

4: الف: زمانی که یک نهاد مجاز و با صلاحیت در یک طرف معاهده نسخه های فرمت قابل استفاده را با تأسی به ماده 5(1) دریافت مي كند، و طرف متعهد مذکور به موجب ماده 9 کنوانسیون برن مطابق به نظام قانونی و عملکرد های خود، اطمینان می دهد که نسخه های فرمت قابل استفاده تولید مجدد شده، و سپس توزیع و منحصرا به دسترس افراد استفاده کننده در قلمرو همان طرف معاهده  قرار می گیرد.

ب: توزیع و فراهم سازی نسخه های فرمت قابل استفاده از سوی یک نهاد مجاز و با صلاحیت به تأسی از ماده 5(1) محدود به همان قلمرو یا حوزه است، مگر این که طرف متعهد عضو معاهده ی حق چاپ WIPO  باشد، در غیر آن محدودیت ها و استثناءات بر اساس این معاهده به حق توزیع و حق فراهم سازی برای عامه در موارد معین و خاص که با بهره گیری عادی از اثر در تناقض نباشد، نیز به صورت غیر معقول مضر مصالح قانونی دارنده امتیاز قرار نگیرد، وضع می گردد.

ج: هیچ چیزی در این ماده روی آنچه که به معنی عمل توزیع و عمل فراهم سازی برای عامه پنداشته می شود تأثیر نمی گذارد.

5: هیچ چیزی در این معاهده به منظور پرداختن به تضییع و استنفاد حقوق، نمیتواند استفاده شود

ماده 6: وارد كردن نسخه های با فرمت قابل استفاده

تا جايی که قوانین ملی طرف متعهد به یک فرد استفاده کننده، نماینده وی، یا یک نهاد مجاز و با صلاحیت، اجازه ی تولید نسخه ی  با فرمت قابل استفاده یک اثر را می دهد، قانون ملی طرف معاهده نیز به آنها اجازه می دهد تا یک نسخه فرمت قابل استفاده را بدون مجوز صاحب امتیاز، به نفع افراد استفاده کننده وارد كند.

ماده 7تعهدات مرتبط به تدابیر و اقدامات فنی

طرف های متعهد در صورت لزوم تدابیر مناسب را اتخاذ مي كنند، تا اطمینان حاصل شود، که حین ارائه حمایت کافی قانونی و راه حل های قانونی در رابطه با تدابیر مؤثر تکنولوژی، این حمایت های قانونی مانع برخورداری افراد استفاده کننده از محدودیت ها و استثناءات منصوص در این معاهده نمی شود.

ماده 8: احترام به محرمیت

در تطبیق محدودیت ها و استثناءات مقرر در این معاهده، طرفین متعهد تلاش خواهند کرد تا محرمیت افراد استفاده کننده براساس تساوی با سایرین حفظ گردد.

ماده 9: همکاری به منظور تسهیل مبادلات فرامرزی

1: طرفین معاهده  تلاش خواهند کرد تا مبادلات فرامرزی نسخه های با فرمت قابل استفاده را افزایش بدهند و از طریق تشویق و تشریک داوطلبانه، نهادهای با صلاحیت را در شناسايی یکدیگر مساعدت كنند. دفتر بین المللی WIPO یک مرکز دسترسی به اطلاعات  را به همین هدف ایجاد مي كند.

2: طرفین متعهد می شوند تا نهاد های مجاز و با صلاحیتشان را که طبق ماده 5 مشغول فعالیتند کمک كنند تا با تأسی از ماده 2 اطلاعات  در مورد عملکرد هایشان را هم از طریق تشریک اطلاعات میان نهاد های مجاز و با صلاحیت و هم از طریق فراهم كردن اطلاعات در مورد پالیسی ها و عملکرد هایشان، شامل مبادلات فرامرزی نسخه های با فرمت قابل استفاده به طرف های علاقه مند و اعضای جامعه، به صورت درست و مناسب فراهم كنند.

3: از دفتر بین المللی WIPO  دعوت به عمل می آید تا در اشتراک گذاری اطلاعات در مورد نقش و عملکرد این معاهده، در صورت امکان همکاری كند

 1. طرفین معاهده اهمیت بین المللی همکاری و توسعه آن را در حمایت از تلاش های ملی به منظور تحقق هدف و مقاصد این معاهده درک خواهند کرد.

ماده 10 :اصول کلی برای تطبیق

1: طرف های معاهده متعهد به اتخاذ اقدامات لازم برای تضمین اجرای این پیمان اند.

2: هیچ چیزی نمی تواند جوانب معاهده را از تعیین روش مناسب برای تطبیق احکام این معاهده در چارچوب  نظام حقوقی و عملکرد خودشان باز دارد.

3: ممکن است طرف های قرارداد حقوق و تعهدات خود را تحت این پیمان از طریق محدودیت ها یا استثنائاتی به ویژه به نفع افراد ذی نفع و همین طور محدودیت ها یا استثنائات دیگر، یا ترکیبی از آن را در نظام حقوقی ملی و عملکرد خود، عملی كنند. این ها ممکن است تصمیمات قضایی، اداری یا تنظیمی را که به نفع افراد ذی نفع بوده و در مورد عملکردها، معامله ها یا استفاده های عادلانه جهت رفع نیازهای آن ها است و با حقوق و تعهدات طرف های معاهده تحت کنوانسیون برن، سایر معاهدات بین المللی و ماده 11 سازگار است، شامل شود.

ماده 11: تعهدات عمومی در مورد محدودیت ها و استثناءات

در اتخاذ تدابیر لازم برای تضمین اجرای این معاهده، طرف های قرارداد ممکن است از حقوق خود استفاده كرده و با تعهداتی که طرف معاهده تحت کنوانسیون برن، توافقنامه درخصوص عرصه های تجاری حقوق مالکیت  معنوی و معاهده حق چاپ سازمان جهانی مالکیت معنوی شامل توافقنامه های تفسیری آنها،  دارد، جامه عمل بپوشاند، تا اینکه:

1: مطابق ماده 9 (2) کنوانسیون برن، طرف متعهد ممکن است اجازه ی تولید مجدد آثار را تحت شرایط خاص و مشخص دهد. بشرطیکه این تولید مجدد با بهره برداری عادی از اثر در تضاد نبوده  و به طور غیر معقول مضر منافع مشروع مولف نباشد.

2: مطابق ماده 13 توافقنامه در خصوص ابعاد تجاری حقوق مالکیت معنوی، طرف معاهده ممکن است محدودیت ها یا استثنائاتی را برای حقوق انحصاری در موارد ویژه ی مشخص که مغایر با بهره بر داری عادی از اثر نبوده و به طور غیرمعقول مضر منافع مشروع صاحب حق قرار نگیرد، وضع کند.

3: مطابق با ماده 10 (1) معاهده حق طبع و نشر WIPO، طرف معاهده ممکن است در رابطه با حقوقی که تحت WCT در برخی موارد ویژه معین به نویسندگان اعطاء شده، محدودیت ها یا استثنائاتی را، که با بهره برداری عادی از اثر در تضاد نباشد و  به طور غیرمعقول مضر منافع مشروع مولف نباشد، وضع كند.

4: مطابق با ماده 10 (2) معاهده حق طبع و نشر WIPO، طرف معاهده در زمان اجرای کنوانسیون برن هرگونه محدودیت یا استثنائاتی را در رابطه با حقوق موارد خاص مشخص وضع خواهند کرد که با بهره برداری عادی از اثر در تضاد نبوده و  به طور غیرمعقول مضر منافع مشروع مؤلف نباشد.

ماده 12سایر  محدودیت ها و استثناءات

1: طرف های معاهده به رسمیت می شناسند که طرف معاهده ممکن است سایر محدودیت ها و استثنائات حق طبع و نشر را به نفع اشخاص ذی نفع به غیر از آنهایی که در این پیمان آمده است با توجه به وضعیت اقتصادی و نیازهای فرهنگی و اجتماعی طرف معاهده، مطابق با مسئولیت ها و حقوق بین المللی طرف معاهده، در قانون ملی خود تطبیق دهد، که البته در رابطه با یک کشور کم توسعه یافته، نیازهای خاص، مسئولیت ها و حقوق به خصوص بین المللی و انعطاف پذیری آن را مد نظر خواهند گرفت.

2: این پیمان سایر محدودیت ها و استثناءاتی که توسط قانون ملی برای افراد معلول وضع شده است را مختل نمی سازد.

ماده 13مجمع

1: الف: طرف های معاهده دارای یک مجمع یا انجمن خواهند بود.

ب: در این انجمن یک نماینده از طرف های معاهده حضور دارد که ممکن است توسط نمایندگان، مشاورین و متخصصین جایگزین معاونت شود.

ج: هزینه های  اعزام هر نماینده به عهده طرف معاهده ای است که همان نماینده را مقرر کرده است. این انجمن ممکن است جهت تسهیل مشارکت نمایندگان طرف های معاهده که به عنوان کشورهای در حال رشد یا کشورهای در حال گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار پنداشته می شوند مطابق با عملکرد ثابت مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از WIPO تقاضای حمایت مالی کند.

2: الف: این انجمن با موضوعاتی که مرتبط با حفظ و انکشاف این معاهده و اجرا و عملیات آن اند، سروکار خواهد داشت.

ب: این انجمن وظیفه ای را که مبنی بر ماده 15 در خصوص پذیرش سازمان های بین الحکومتی مشخص جهت عضویت در این پیمان به وی سپرده شده انجام خواهد داد.

ج: این انجمن در مورد برگزاری هر کنفرانس علمی جهت مرور این پیمان تصمیم خواهد گرفت و راهنماییهای  لازم را به رئیس عمومی  WIPO برای آماده كردن چنین کنفرانس علمی ارائه خواهد کرد.

3: الف: هر طرف متعهدی که یک دولت است یک رأی خواهد داشت و تنها به نام خودش رأی خواهد داد.

ب: هر طرف متعهدی که یک سازمان بین الحکومتی است، ممکن است به جای دولت های عضو خود با تعداد آرایی که برابر با تعداد دولت های عضو خود که عضو این پیمان هستند در رأی دهی شرکت کند. در صورتی که هریک از کشور های عضو حق رأی خود را اعمال کند، هیچ یک از این سازمان های بین الحکومتی در رأی دادن شرکت نخواهند کرد. همین طور  بر عکس آن.

4: این انجمن در جلسه ای که توسط رئیس عمومی فرا خوانده می شود، در زمان و مکانی که مجمع عمومی WIPO جلسه دایر می کند دیدار خواهد کرد، مگر اینکه شرایط استثنایی به وجود بیاید.

5: این انجمن تلاش خواهد کرد تا با اتفاق آراء تصمیم اتخاذ كرده و احکام و دستور العملهای خود را از جمله برگزاری جلسات فوق العاده، ملزومات رسیدن به حد نساب و با در نظر داشت احکام این پیمان اکثریت مورد نیاز برای انواع مختلف تصمیم گیری را تعیین و تدوین خواهد کرد.

ماده 14: دفتر بین المللی

دفتر بین المللی WIPO کارهای اداری ای را که مربوط به این پیمان است انجام  خواهد داد.

ماده 15: شایستگی برای عضویت در این پیمان

1: – هر یک از دولت های عضو WIPO ممکن است عضو این پیمان شود.

2: مجمع ممکن است تصمیم بگیرد تا هریک از سازمان های بین الحکومتی ای که خود را با در نظرداشت موضوعات تحت پوشش این پیمان شایسته و واجد شرایط اعلام می دارد و در برابر تمام دولت های عضو مسئولیت قانونی خود را در خصوص موضوعاتی که این پیمان تحت پوشش قرار می دهد درک می کند و مطابق به دستور العمل داخلی خویش برای عضویت به این پیمان از شایستگی لازم برخوردار است، به عضویت این پیمان قبول كند.

3:  اتحادیه اروپا، با اظهار اعلامیه اش، طوری که در پاراگراف قبلی به آن اشاره شد، در کنفرانس دیپلماتیک که در این پیمان به تصویب رسید، ممکن است عضو این پیمان شود.

ماده 16حقوق و مسئولیت های تحت این پیمان

مگر در مواردی که خلاف یا مغایر  احکام این پیمان باشد، هریک از طرف های متعهد تحت این پیمان از تمام حقوق برخوردار شده و تمام مسئولیت ها را متقبل خواهند شد.

ماده 17: امضای پیمان

این معاهده یا پیمان در کنفرانس دیپلماتیک مراکش جهت امضا مفتوح خواهد بود  و پس از آن برای مدت یک سال بعد از تصویب در مقر WIPO  برای عضویت اعضای واجد شرایط باز خواهد بود.

ماده 18: لازم الاجرا شدن پیمان

این پیمان سه ماه بعد از اینکه 20 عضو واجد شرایط طوری که در ماده 15 تصریح شده است درخواست یا اسناد تصویب یا الحاق خویش را تحویل بدهد نافذ و یا لازم الاجرا خواهد شد.

ماده 19: تاریخ عضویت در پیمان

این پیمان برای اعضای ذیل لازم الاجرا خواهد بود:

الف: 20 عضو واجد شرایط که در ماده 18 به آن اشاره شده است، از تاریخ تصویب این پیمان.

ب: سایر اعضای واجد شرایط که در ماده 15 به آن اشاره شده است، سه ماه بعد از تاریخی که اعضای مذکور اسناد تصویب یا الحاق خود را به رئیس عمومی WIPO تقدیم كرده اند.

ماده 20: انصراف از پیمان

هریک از طرف های متعهد این پیمان ممکن است ضمن ارائه ی یک یادداشت کتبی به رئیس عمومی WIPO  انصراف خود را اعلام كند. انصراف یک سال پس از تاریخ دریافتنامه توسط رئیس عمومی WIPO لازم الاجرا خواهد شد.

ماده 21: زبان های پیمان

1: این پیمان در نسخه های واحد اصلی که به زبان های انگلیسی، عربی، چینی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی اند، امضا می شود، و نسخه های تمام زبان ها دارای اعتبار یکسان می باشد.

2: متن رسمی در هر زبانی غیر از آن هایی که در ماده 21 (1) به آن اشاره شده است، باید توسط رئیس عمومی WIPO به درخواست یک طرف ذی نفع، پس از مشورت با تمام طرف های ذی نفع، ثبت شود. به منظور این بند، «طرف ذینفع» به معنی هریک از دولت های عضو WIPO  که زبان رسمی آن، یا یکی از زبان های رسمی آن شامل پیمان باشد، می باشد، و اتحادیه اروپا و هرسازمان بین الحکومتی دیگر که ممکن است عضو این پیمان باشد و یکی از زبان های رسمی آن شامل این پیمان باشد.

ماده 22: امانت دار

رئیس عمومی WIPO آمانت دار این پیمان است.

در روز بیست و هفتم ماه جون سال 2013 در مراکش انجام شد.

پي نوشت

1: بیانیه مورد توافق در مورد ماده 2 (الف): به منظور اهداف این پیمان، چنین استنباط می شود که این تعریف شامل آثار صوتی می شود، مانند کتاب های صوتی.

2: بیانیه مورد توافق در مورد ماده 2 (ج): به منظور اهداف این پیمان، چنین استنباط می شود که نهادهایی که توسط دولت به رسمیت شناخته شده اند ممکن است شامل نهادهایی باشند که از دولت برای ارائه خدمات غیر انتفاعی مانند آموزش و پرورش، آموزش های راهبردی، خوانش انطباقی یا اطلاعات به نفع افراد ذی نفع، حمایت مالی دریافت می کنند

3: بیانیه مورد توافق در مورد ماده 3 (ب): هیچ چیز در این زبان دلالت بر این نمی کند که «بهبود یافته» نیازمند استفاده از تمام روش های تشخیصی طبی و درمانی ممکن است.

4: بیانیه مورد توافق در مورد ماده 4 (3): چنین استنباط می شود که این بند حدود تطبیق محدودیت ها و استثنائات را که تحت کنوانسیون برن مجاز دانسته شده نه کاهش می دهد و نه گسترش، به ویژه در رابطه به حق ترجمه، با در نظرداشت افراد با اختلالات بینایی و یا سایر معلولیت های مربوط به چاپ.

5: بیانیه مورد توافق در مورد ماده 4 (4): به منظور اهداف این پیمان، چنین استنباط می شود که نیازمندی دسترس پذیری تجاری  در مورد محدودیت ها و استثناءات تحت این ماده در باره این که این محدودیتها یا استثناءات با آزمون سه مرحله ای سازگاری دارد یاخیر، قضاوت نمی کند.

6: بیانیه مورد توافق در مورد ماده 5 (1): خیلی واضح و قابل درک است که هیچ چیز در این پیمان حدود حقوق انحصاری تحت هیچ معاهده دیگری را کاهش یا گسترش نمی دهد.

7: بیانیه مورد توافق در مورد ماده 5 (2): به منظور اهداف این پیمان، چنین استنباط می شود که برای توزیع یا فراهم سازی مستقیم نسخه با فرمت قابل استفاده به یک فرد ذی نفع در طرف متعهد دیگر، مناسب خواهد بود تا یک نهاد مجاز و با صلاحیت اقدامات بیشتری را برای تایید اینکه شخص مورد نظر یک فرد ذی نفع است، اتخاذ كرده و شیوه های خاص خود را چنان چه که در ماده 2 (ج) شرح داده شده دنبال كند.

8: بیانیه مورد توافق در مورد ماده 5 (2): به منظور اهداف این پیمان، چنین استنباط می شود که هیچ چیز در این قرارداد مستلزم آن نيست یا دلالت به آن نمی کند که یک طرف معاهده آزمون سه مرحله را فراتر از تعهدات خود تحت این سند و یا تحت سایر معاهدات بین المللی تصویب یا تطبیق كند

9: بیانیه مورد توافق در مورد ماده 5 (2): به منظور اهداف این پیمان، چنین استنباط می شود که هیچ چیز در این پیمان هیچ التزامی را برای هیچ یک از طرف های متعاهد مبنی بر تصویب یا الحاق به WCT  به بار نمی آورد یعنی طرف های متعاهد ملزم به تصویب و الحاق و یا تطبیق مفاد احکام WCT  نمی باشند، و هیچ چیز در این پیمان به هیچ یک از حقوق، محدودیت ها و استثناءات موجود در WCT لطمه وارد نمی کند.

10: بیانیه مورد توافق در مورد ماده 5 (2): به منظور اهداف این پیمان، چنین استنباط می شود که طرفین متعهد  حین تطبیق و اجرای تعهدات تحت ماده 6 از خود انعطاف یکسان آن چنان که در ماده 4 تعیین شده است نشان خواهند داد.

11: بیانیه مورد توافق در مورد ماده 7: چنین استنباط می شود که نهاد های مجاز، می توانند اقدامات تکنولوژیکی را در ساخت، توزیع و قابل استفاده ساختن نسخه با فرمت های قابل استفاده تحت شرایط مختلف، به انتخاب و خواست خود اتخاذ كنند و هیچ چیز در اینجا به چنین شیوه کاری که مطابق با قانون ملی انجام شود، لطمه وارد نمی کند.

12: بیانیه مورد توافق در مورد ماده 9: به منظور اهداف این پیمان، چنین استنباط می شود که ماده 9 دلالت بر ثبت نام اجباری نهاد های مجاز نمی کند و هیچ پیش شرطی را برای نهاد های مجاز برای اشتراک شان در فعالیت های به رسمیت شناخته شده تحت این پیمان وضع نمی کند. اما امکانی را برای به اشتراک گذاری اطلاعات به منظور تسهیل مبادلات مرزی نسخه با فرمت قابل استفاده، فراهم می کند.

13: بیانیه مورد توافق در مورد ماده 10 (2): به منظور اهداف این پیمان، چنین استنباط می شود که زمانی که یک اثر به عنوان یک اثر واجد شرایط تحت ماده 2 (الف) شناخته می شود، شامل آثار صوتی، محدودیت ها و استثناءات تحت این پیمان در رابطه با حقوق مربوطه با تغییرات لازم طوری که در ساختن نسخه فرمت قابل استفاده، جهت توزیع و در دسترس قراردادن آن به افراد ذی نفع لازم است، اعمال می شود.