نظریه مشورتی در خصوص ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک و اجرائیه

اعلانات

✅ با توجه به ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک:

اگر گواهی عدم پرداخت در مورد تمام مبلغ چک صادر شده باشد آیا دارنده چک می‌تواند درخواست صدور اجراییه نسبت به تمام مبلغ چک را نماید یا صرفا این درخواست در مورد کسری مبلغ چک است؟

بعد از صدور اجراییه خواهان باید جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه دادخواست جداگانه دهد. در صورتی که خواهان خسارت تاخیر را مقوم کرده باشد حکم بر اساس مبلغ مقوم شده صادر می‌شود؟

یا اینکه حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت صادر می‌شود در این صورت تکلیف هزینه دادرسی مابه التفاوت محکوم به چه می‌شود آیا بایستی بابت آن ما به التفاوت هزینه دادرسی اخذ شود یا خیر؟

?شماره نظریه : 7/99/81۲
?تاریخ نظریه : 1399/06/30
?شماره پرونده : 99-88-812 ح

✅ پاسخ :

۱- وفق ماده 23 قانون صدور چک اصلاحی 13/8/97 دارنده می تواند نسبت به میزان کسری مبلغ چک بر مبنای گواهی عدم پرداخت تقاضای صدور اجراییه نماید.

۲- در دعوی حقوقی دادگاه در محدوده خواسته وفق دادخواست تقدیمی اظهار نظر می نماید.

نظر به اینکه در فرض سؤال خواسته خسارت تأخیر – تأدیه (چک) توسط خواهان تقویم شده است دادگاه با توجه به شیوه محاسبه مبلغ خسارت تأخیر تأدیه وفق تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده قانون استفساریه تبصره موصوف مصوب 21/9/77 مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ صدور چک تا تاریخ تقدیم دادخواست خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی محاسبه نموده و بر اساس میزان خواسته حکم صادر می نماید.

۳- بدیهی است چنانچه منظور خواهان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا هنگام وصول چک باشد و وی خواسته را به صورت علی الحساب مقوم نموده باشد، مرجع قضایی خوانده را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک تا هنگام وصول محکوم می کند و بقیه هزینه دادرسی را در زمان اجرا، وصول می نماید.