همایش کسب درآمد (تجاری سازی) در خدمات حقوقی

سمینار بین المللی حقوق مهاجرت

یکی از موضوعات مهمی که امروزه توجه بسیاری از شهروندان را به خود جلب نموده است مربوط به مهاجرت و حقوق حاکم مهاجرت است. در این سمینار بین المللی سعی گردید تا با تمرکز به حقوق استرالیا و عمان، اطلاعات مفید و تطبیقی به مخاطب ارائه گردد.

سوالات متداول

×Info! No posts or attachments to display.

×Info! No posts or attachments to display.

×Info! No posts or attachments to display.

درخواست جلسه

error: