آقای سامان صیدی معروف به یاسین

موسیقی دان و خواننده

مشخصات پرونده
رسیدگی در:

۱- دادسرای عمومی و انقلاب تهران – ویژه امنیت

۲- دادگاه انقلاب اسلامی تهران

۳- دیوان عالی کشور

اتهام:

۱- اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور

۲- محاربه

تاریخ رسیدگی:‌

۱۴۰۲-۱۴۰۱

موضوع پرونده

…. بزودی این قسمت تکمیل و بروز رسانی می شود ….

استدلال ها و دفاعیات حقوقی

…. بزودی این قسمت تکمیل و بروز رسانی می شود ….

نکات و وکالت استراتژیک

…. بزودی این قسمت تکمیل و بروز رسانی می شود ….