دکتر حسام الدین آشنا

آخرین پست سازمانی

مشاور رئیس جمهور

رئیس مرکز بررسی های استراتژیک

عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه امام صادق (ع) 

محقق و پژوهشگر

مشخصات پرونده

موسوم به حصر مهندس میر حسین موسوی

رسیدگی در:

۱- دادسرای عمومی و انقلاب تهران – ویژه فرهنگ و رسانه

۲- دادگاه کیفری یک تهران

۳- دیوان عالی کشور

اتهام:

۱- نشر اکاذیب

تاریخ رسیدگی:‌

۱۳۹۸-۱۳۹۹

موضوع پرونده

…. بزودی این قسمت تکمیل و بروز رسانی می شود ….

استدلال ها و دفاعیات حقوقی

…. بزودی این قسمت تکمیل و بروز رسانی می شود ….

نکات و وکالت استراتژیک

…. بزودی این قسمت تکمیل و بروز رسانی می شود ….