مشخصات پرونده
رسیدگی در:

۱- دادسرای عمومی و انقلاب تهران – ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت

۲- دادگاه کیفری دو تهران

۳- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

۴- دیوان عالی کشور

اتهام:

۱- جرائم مربوط به کارکنان دولت

تاریخ رسیدگی:‌

۱۳۹۵-۱۴۰۱

موضوع پرونده

…. بزودی این قسمت تکمیل و بروز رسانی می شود ….

استدلال ها و دفاعیات حقوقی

…. بزودی این قسمت تکمیل و بروز رسانی می شود ….

نکات و وکالت استراتژیک

…. بزودی این قسمت تکمیل و بروز رسانی می شود ….