برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

مشخصات پرونده
رسیدگی در:

۱- دادسرای عمومی و انقلاب تهران – ویژه امنیت

۲- شعبه ویژه دادگاه انقلاب اسلامی تهران

اتهام:

۱- جاسوسی

۲- تبلیغ علیه نظام

۳- اقدام علیه امنیت کشور

تاریخ رسیدگی:‌

۱۳۸۴-۱۳۸۵

موضوع پرونده

…. بزودی این قسمت تکمیل و بروز رسانی می شود ….

استدلال ها و دفاعیات حقوقی

…. بزودی این قسمت تکمیل و بروز رسانی می شود ….

نکات و وکالت استراتژیک

…. بزودی این قسمت تکمیل و بروز رسانی می شود ….