گزیده ای از قواعد آمره حقوق بین الملل در قرآن کریم