بایگانی برچسب برای: Human Needs and Culture

culture-and-clothes

فرهنگ و لباس

یکی از مهمترین موضوعاتی که امروزه به وفور مورد بحث قرار می گیرد این است که ظواهر بیرونی مانند لباس می تواند برای داوری دیگران برای طبقه بندی فرهنگ ها یا شخصیت های آنها مفید باشد ...