بایگانی برچسب برای: Justice

تعریف عدالت و پیاده سازی آن

تعریف عدالت و چگونگی بهبود عدالت به طور عملی در جامعه

یکی از موضوعات چالشی امروزه تعریف و بهبود آن به طور عملی در جامعه است