بایگانی برچسب برای: Laws & Human Rights

Can we have a universal set of laws

امکان وجود مجموعه قوانین جهانی و حقوق بشر

شاید ، مجموعه ای جهانی از قوانین برای ساختن یکی از موضوعات بحث برانگیز در کل تاریخ بشر باشد ...