حق ثبت اختراع در حقوق ایران و اتحادیه اروپا با نگرشی بر موافقت نامه تریپس

حق ثبت اختراع در حقوق ایران و اتحادیه اروپا با نگرشی بر موافقت نامه تریپس

استاد راهنما: دکتر پروین محمدی

استاد مشاور: دکتر موسی آکفی

استاد داور: دکتر حسین سرتیپی

چکیده:

موضوع این پایان حق ثبت اختراع در حقوق ایران و اتحادیه اروپا با نگرشی بر موافقت نامه تریپس می باشد و اهداف آن شامل: آشنایی با مفهوم حق ثبت اختراع در حقوق ایران و اتحادیه اروپا، بررسی دیدگاه موافقت نامه تریپس در مورد موضوع حق ثبت اختراع، بیان علل عدم انطباق قوانین ایران با موافقت نامه تریپس می باشد و دیگر اینکه روش انجام تحقیق به روش میدانی به صورت کتاب خانه ای می باشد مشکلی که این پایان نامه در صدد حل آن است این است که وضعیت حق ثبت اختراع را در حقوق ایران و اتحادیه اروپا هم چنین در موافقت نامه تریپس بیشتر شناسایی کند و به بررسی بیشتر آن بپردازد چرا که شناسایی این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است که کمتر به این موضوع توجه شده است.

را حلی که درصد حل این مشکل وجود دارد این است که می بایست به بررسی بیشتر و عمیق تر قوانین گذشته ی ایران و قوانین فعلی ایران و همین طور قوانین گذشته و فعلی اتحادیه اروپا و موافقت نامه تریپس بپردازیم و با بهره گیری از کتب حقوقدانان بهتر این موضوع را تببین و تحلیل کنیم تا به اطلاعات جدیدترین دست یابیم و خلاء های احتمالی را پر کنیم و در کل نتیجه ای که از این پایان نامه گرفته می شود این است که برای پذیرش موافقت نامه تریپس و در نهایت الحاق به سازمان تجارت جهانی باید کوشش های زیادی را انجام دهیم که یکی از آنها تلاش ها می تواند تطبیق قوانین داخلی مربوط به موضوع اختراع با مقررات بین المللی از جمله مقررات سازمان تجارت جهانی باشد.

دیگر نتیجه این که باید خلاء های موجود در قوانین خود را پوشش دهیم تا درصد الحاق به سازمان تجارت جهانی را بالا ببریم و دیگر نتیجه اینکه تجارت را آزاد کنیم و موانع تجاری را از بین ببریم تا بهانه ای در جهت عدم الحاق به سازمان وجود نداشته باشد این پایان نامه در جهت پرداختن به موارد فوق است.

واژگان کلیدی

حق ثبت اختراع- موافقت نامه تریپس- ببرسی تطبیقی- حقوق ایران – اتحادیه اروپا

Abstract

The subject of the patent in Iranian and European Union patent law is an overview of the trips agreement and its aims include: become familiar with the concept of patent in Iranian and European union law, examine the view of the TRIPS Agreement on the subject of patent, state the reasons for the non- compliance of Iranian law with the TRIPS Agreement, and furthermore, the field- based method of library research. Is the problem that this thesis seeks to address is to further explore the status of patents in Iranian and European union law, as well as in the TRIPS Agreement and to investigate it further. Because identifying this issue is so important, less attention has been paid to it… and the solution to this problem is ti look more deeply into past Iranian laws and current laws, as well as past and current EU laws and the TRIPS Agreement, and using the books of lawyers. Let s better explain and analyze this. To get newer information and fill in the gaps, the   overall conclusion of this thesis is that we have to make a lot of effort to accept the TRIPS agreement and eventually join the WTO. One of these efforts could be to bring the domestic laws on the subject of invention into line with international regulations, including those of the world trade organization. And the other result is that we have to cover the gaps in our laws to raise the percentage of accession to the WTO, and the other to free trade and eliminate trade barriers so that there is no excuse for not joining the organization. this thesis is intended to address the above.

Title: Patent-trips Agreement-Iran law-EU-Comparative:

مکان: کرج

تاریخ: زمستان ۱۳۹۸

نویسنده: آرمان توحیدی

دانشگاه: PNU

سمت من: استاد داور