مطالبه فراهم نمودن زمینه سلامتی به هنگام شیوع ویروس کرونادر ایران و جامعه بین المللی

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر سارا رستمی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر حسین سرتیپی

استاد داور:‌  جناب آقای دکتر مجتبی انصاریان

مکان: ماهدشت

تاریخ: تیر ۱۴۰۱

نویسنده: جناب آقای رمضانعلی مهدیان

دانشگاه: PNU

سمت من: استاد مشاور