مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور