کتاب ها

Books


حقوق بین الملل نرم

عصر كنونی را قبل از اینكه عصر تكنولوژی و تحولات بدانیم، می‌بایستی دوره بروز مفاهیم جدید در حقوق بین‌الملل دانست. تغییر مقتضیات جامعه بین‌المللی منجر به ایجاد و یا اصلاح مفاهیمی در این عرصه شده است.

بررسی حقوقی قرار بازداشت عمرالبشیر رئیس‌جمهوری سودان

"نویسنده در کتاب حاضر سعی دارد از لابه‌لای متون، قرار بازداشت «عمر البشیر» (1944م.)، رئیس‌جمهور سودان، میزان پایبندی دیوان و دست‌اندرکاران آن را به اصول و مقررات دیوان و نیز حقوق بین‌الملل ارزیابی کند.

مداخله بشردوستانه

پس از فروپاشی نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد، جهان شاهد درگیری و مداخلات نظامی متعددی با پوشش بشردوستانه بوده است. در کتاب حاضر سعی بر این است که از منظری حقوقی موضوع مکانیزم‌های مداخلات بشردوستانه بررسی و تبیین شود.

حقوق امنیت هسته‌ای

عصر كنونی را قبل از اینكه عصر تكنولوژی و تحولات بدانیم، می‌بایستی دوره بروز مفاهیم جدید در حقوق بین‌الملل دانست. تغییر مقتضیات جامعه بین‌المللی منجر به ایجاد و یا اصلاح مفاهیمی در این عرصه شده است.