مسائل اجتماعی / محیطی و مسئولیت دولتها

امکان تغییر در طرز تفکر مردم و مسولیت های دولت، اندیشمندان و یا خود مردم

چه کسی می تواند طرز تفکر مردم را تغییر داد: دولت، اندیشمندان و یا خود مردم

مقدمه ای بر سوء استفاده از کودکان در مدارس: راه حل و سازوکارهای پیشرو

کودک آزاری مدتهاست در ادبیات ، هنر و علوم در سراسر جهان ثبت شده است.
people the waste from homes to recycling

مردم، ضایعات از خانه ها به بازیافت و مسئولیت قانون

شاید ، نقش دولتها در تنظیم قوانین و رمزگشایی آداب و رسوم به منظور افزایش بازیافت ، نگرشی گسترده است که امروزه پذیرفته شده است.
Flood Consequences and the Right of People

Flood Consequences and the Right of People

A grave responsibility has been disused controversially about planning the governmental approaches...