وقایع

انتخابات-هیات-مدیره-کانون-وکلا
مناظره-دکتر-حسین-سرتیپی-در-انتخابات-کانون-وکلای مرکز
مناظره لایو انتخابات هیات مدیره کانون وکلا
انتخابات کانون وکلا مناظره ۵ تیر
انتخابات کانون وکلا مناظره ۱ تیر دکتر حسین سرتیپی
مناظره لایو کانون وکلا ۲۶ خرداد
انتخابات-هیات-مدیره-کانون-وکلای-دادگستری-مرکز
لایو اینستاگرامی انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز چهار شنبه
لایو اینستاگرامی انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز سه شنبه
دکتر-حسین-سرتیپی-انتخابات-هیات-مدیره-کانون-وکلا
گروه حقوق دانشگاه پیام نورگروه حقوق دانشگاه پیام نور