حقوق عمومی و عدالت اداری

در کشور ایران هرچند که ادبیات حقوقی به بیش از یکصد سال قبل بر میگردد و جدای از آنکه تاریخ قانونگذاری در این کشور یک قرن را پشت سر گذاشته است؛ اما بایستی به ضعف در ایجاد گفتمان های حقوقی در زمینه اجرای عدالت نیز اشاره نمود. موضوع عدالت موضوعی است که در طول صدها سال ذهن فلاسفه و حقوقدانان را به خود جلب نموده است. متاسفانه در ادبیات حقوقی ایران به این مضوع به صورت عمیق توجه نشده و ابزارهای لازم برای تحقق آن نیز به صورت جامع و کاربردی مورد بررسی و تحقیق قرار نگرفته است. عدالت در علوم دینی، در حقوق و در فلسفه دارای معنایی بنیادین بوده و بسیاری از قواعد و مقررات از آن مفهوم نشات می گیرند. صرفنظر از معانی فلسفی و بنیادین آن که در محل مقالات و نیز اندیشه ها در همین تارنما به آن پرداخته می شود، آنچه که به لحاظ کاربردی محل توجه است در این بخش مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. البته سعی بر آن است که در این قسمت موضوعات مربوط به دادرسی منصفانه و اصول آیین دادرسی مورد توجه قرار گیرد. احکام و آراء و تجربیاتی که به این موضوع مربوط می شود نیز برای توجه و دسترسی علاقمندان ارایه خواهد شد.

نکات و توضیحات حقوقی

درخواست جلسه