مهاجرت و حقوق بشر

قوانین دو ملیتی

آیا داشتن تابعیت مضاعف حق تمام شهروندان است؟ رویکردهای عملی و انتقادی آن.

در چند سال گذشته ، در مورد اهمیت افزایش "تابعیت دوگانه" یا "تابعیت دوگانه" در کشورهای مهاجرت بحث های زیادی صورت گرفته است.
مهاجرت ، آموزش و بهبود مهارت

Immigration, Education and Improvement of Skills

Referring to theoretical researches done by scholars teaching in colleges and universities around the word....
global-business-language

مزایا و معایب انگلیسی به عنوان یک زبان جهانی

شاید یکی از برجسته ترین موضوعات امروزه هم مزایا و هم مضرات انگلیسی و قلمرو استعاره ای آن در چهار گوشه جهان باشد.
The Immigration and Cultural diversity in the host country

مهاجرت و تنوع فرهنگی در کشور میزبان

یکی از معضلات این روزهای جوامع بشری مهاجرت و تنوع فرهنگی در کشور میزبان است.
Immigrants, the Same Rights, Hometown and Overseas

Immigrants, the Same Rights, Hometown and Overseas

Perhaps, one of the most controversial issues vastly raised in international human rights atmosphere is undoubted asylums rights.