وجود گرایی و تاثیر آن بر نظام های حقوقی:‌با تمرکز بر آزادی و خلاقیت های بشری

,
این امکان وجود ندارد تا تمامی ضابطین اجازه تحقیق ، جمع آوری ، تحصیل ، ارزیابی و تجزیه و تحلیل انواع اسناد ، شواهد ، داده ها ، اقرارها یا هرگونه اظهارات شاهد و یا شاهدان عینی ، نسبت به زیرساخت های حقوقی و همچنین شناسایی یا طبقه بندی حقوق شهروندان داده شود.

Objections in the courts; Concept and Context

Perhaps, one of the most controversial issues in trade markets is the rights of intellectual assets in both developing and industrial countries.

بررسی میزان و کیفیت مسؤلیت شهود در محاکمات کیفری، با تمرکزی بر قواعد حاکم در جلسات استماع

این امکان وجود ندارد تا تمامی ضابطین اجازه تحقیق ، جمع آوری ، تحصیل ، ارزیابی و تجزیه و تحلیل انواع اسناد ، شواهد ، داده ها ، اقرارها یا هرگونه اظهارات شاهد و یا شاهدان عینی ، نسبت به زیرساخت های حقوقی و همچنین شناسایی یا طبقه بندی حقوق شهروندان داده شود.