پادکست ها


پادکست حرفه ای (۱۶) ممنوعیت صدور چک حامل و نحوه کارسازی این اسناد از تاریخ ۲۱ آذر ماه، دکتر حسین سرتیپی، وکیل یک دقیقه ای