خانواده، حضانت و سرپرستی

موضوعات حقوقی مربوط به روابط زناشویی و خانوادگی همواره یکی از موضوعات رایج در دفاتر حقوقدانان و کلای دادگستری در سراسر جهان بوده است. هرچند که این موضوع مانند سایر موضوعات قضایی و حقوقی تحت شرایط خاص مورد بررسی قرار می گیرد، اما لازم به ذکر است که همواره روانشناسی همسر و فرزندان به عنوان بخشی از جامعه که همواره در معرض خطر و آسیب بوده اند، نیز محل توجه می باشد. در ایران و در بسیاری از کشورها دادگاههای خانواده دارای قوانین خاص و آیین دادرسی متفاوت بوده و از آن جهت نیز وکلا بایستی مهارت های متفاوتی در دفاع و مدیریت در این پرونده ها داشته باشند. نمی توان از این موضوع به راحتی عبور کرد. موضوع به تنهایی مرتبط به حال و یا سرنوشت زوجین نیست. بلکه آینده فرزندان ایشان را نیز متاثر می سازد. عدم توجه به آثار عمیق اختلافات زناشویی در زمان اتخاذ تصممیات حقوقی و قضایی از آنچنان اهمیتی برخوردار است که توجه بسیاری از حقوقدانان و حتی روانشناسان و جامعه شناسان را به خود جلب نموده است. تلاش اینجانب در این قسمت این است که تجربیات خود در این زمینه و همچنین آخرین منابع علمی و حقوقی که مربوط به این موضوع می شود را احصاء نموده و بیان نمایم.

×Info! No posts or attachments to display.
×Info! No posts or attachments to display.

نکات و توضیحات حقوقی

درخواست جلسه