وکالت استراتژیک

وکالت استراتژیک

هر چند که  وکالت استراتژیک، مفهوم جدیدی نیست، اما مفهوم آن به همان اندازه ای که در بسیاری از نظام حقوقی پیشرفت داشته است، در ایران توسعه نیافته است. اینجانب سعی خود را بر این قرار داده ام تا بتوانم در این خصوص ادبیاتی را تولید نمایم. به همین جهت، مطالبی در این زمینه گردآوری شده است.

error: