مصاحبه ها

 22/1/1389  – ساعت 30/10 صبح – برنامه زنده روز نو  – شبکه جهانی جام جم یک، عنوان: مسائل حقوقی ایرانیان خارج از کشور  (پخش زنده تلویزیونی)

 22/03/1389 – ساعت 18 – برنامه دانش و جوانان – شبکه رادیوی جوانان

 27/03/1389 – ساعت 16 – برنامه مرزهای سیاست – شبکه تهران ، عنوان: بررسی حقوقی قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد

07/03/1390 – ساعت 20 – برنامه زنده خانه ما – شیکه جهانی جام جم یک ، عنوان:  بررسی مسائل حقوقی ایرانیان خارج از کشور  (پخش زنده تلویزیونی)

10/03/1390 – ساعت 16 – برنامه خانه ما – شیکه جهانی جام جم یک ، عنوان:  بررسی مسائل حقوقی ایرانیان خارج از کشور

21/03/1390 ساعت 20 – برنامه خانه ما – شیکه جهانی جام جم یک، عنوان:  بررسی مسائل حقوقی ایرانیان خارج از کشور (پخش زنده)- موضوع: شرایط اجرای احکام خارجی در ایران

28/03/1390 ساعت 20 – برنامه خانه ما – شیکه جهانی جام جم یک، عنوان:  بررسی مسائل حقوقی ایرانیان خارج از کشور (پخش زنده) – موضوع: تعارض قوانین

04/04/1390– ساعت 20 – برنامه خانه ما – شیکه جهانی جام جم یک،  عنوان:  بررسی مسائل حقوقی ایرانیان خارج از کشور (پخش زنده) – موضوع: قوانین حاکم بر احوال شخصیه

08/04/1390 ساعت 20 – برنامه خانه ما – شیکه جهانی جام جم یک، عنوان:  بررسی مسائل حقوقی ایرانیان خارج از کشور (پخش زنده) – موضوع: عقد وکالت

11/04/1390  ساعت 20 – برنامه خانه ما – شیکه جهانی جام جم یک ، عنوان:  بررسی مسائل حقوقی ایرانیان خارج از کشور (پخش زنده)- موضوع:  مصادیق سوء استفاده از وکالتنامه

19/04/1390 – ساعت 20 – برنامه خانه ما – شیکه جهانی جام جم یک ، عنوان:  بررسی مسائل حقوقی ایرانیان خارج از کشور (پخش زنده) موضوع:  مصادیق سوء استفاده از وکالتنامه

 31/04/1390 ساعت 20 – برنامه خانه ما – شیکه جهانی جام جم یک ، عنوان:  بررسی مسائل حقوقی ایرانیان خارج از کشور (پخش زنده)- موضوع:  بیع و احکام مترتب بر آن

15/05/1390 ساعت 20 – برنامه خانه ما – شیکه جهانی جام جم یک ، عنوان:  بررسی مسائل حقوقی ایرانیان خارج از کشور (پخش زنده)- موضوع:  بیع و احکام مترتب بر آن

29/05/1390 ساعت 20 – برنامه خانه ما – شیکه جهانی جام جم یک ، عنوان:  بررسی مسائل حقوقی ایرانیان خارج از کشور (پخش زنده)- موضوع:  بیع و احکام مترتب بر آن

17/10/1390 ساعت 20 – برنامه خانه ما – شیکه جهانی جام جم یک ، عنوان:  بررسی مسائل حقوقی ایرانیان خارج از کشور (پخش زنده)- موضوع:  تابعیت در حقوق ایران و حقوق بین الملل خصوصی

01/11/1390 ساعت 20 – برنامه خانه ما – شیکه جهانی جام جم یک ، عنوان:  بررسی مسائل حقوقی ایرانیان خارج از کشور (پخش زنده)- موضوع:  تابعیت در حقوق ایران و حقوق بین الملل خصوصی

15/11/1390 ساعت 20 – برنامه خانه ما – شیکه جهانی جام جم یک ، عنوان:  بررسی مسائل حقوقی ایرانیان خارج از کشور (پخش زنده)- موضوع:  تابعیت در حقوق ایران و حقوق بین الملل خصوصی

29/11/1390  ساعت 20 – برنامه خانه ما – شیکه جهانی جام جم یک، عنوان:  بررسی مسائل حقوقی ایرانیان خارج از کشور (پخش زنده تلویزیونی)- موضوع:  تابعیت در حقوق ایران و حقوق بین الملل خصوصی

13/12/1390 – ساعت 20 – برنامه خانه ما – شیکه جهانی جام جم یک ، عنوان:  بررسی مسائل حقوقی ایرانیان خارج از کشور (پخش زنده) موضوع:  حقوق خانواده

27/12/1390 ساعت 20 – برنامه خانه ما – شیکه جهانی جام جم یک ، عنوان:  بررسی مسائل حقوقی ایرانیان خارج از کشور (پخش زنده)- موضوع:  بیع و حقوق حاکم بر خرید و فروش

11/09/1391 ساعت 19 – برنامه خانه ما – شیکه جهانی جام جم یک ، عنوان:  بررسی مسائل حقوقی ایرانیان خارج از کشور (پخش زنده)- موضوع:  بیع و حقوق بر آن

22/09/1391 ساعت 19 – برنامه خانه ما – شیکه جهانی جام جم یک ، عنوان:  بررسی مسائل حقوقی ایرانیان خارج از کشور (پخش زنده)- موضوع:  بیع و حقوق بر آن

11/10/1391 ساعت 19 – برنامه خانه ما – شیکه جهانی جام جم یک، عنوان:  بررسی مسائل حقوقی ایرانیان خارج از کشور (پخش زنده)- موضوع:  بیع و حقوق بر آن

17/11/1391 – ساعت 18 – پرتال مجازی سازمان صدا و سیما، عنوان: حقوق امنیت هسته ای

  /09/1392 – ساعت 17 – برنامه ما بتوان 4 – شبکه چهارم صدا و سیمای ج.ا.ا. (پخش زنده)- موضوع:  قوانین خانواده و سبک زندگی ای ایرانی و  اسلامی

 

error: