پرونده های موفق

در این قسمت در صدد آن هستم تا با انتقال تجربیات خود در زمینه پرونده های مهم، بر ارزش و اهمیت ادبیات راجع به وکالت استراتژیک بیافزایم. بسیاری از این پرونده ها در نوع خود بینظیر بوده و در سطح ملی و حتی بین المللی توجه علاقه مندان به موضوعات سیاسی، حقوقی و بین المللی را به خود جلب نموده است. البته این محرمانگی و حفظ اسرار موکل در بیان جزئیات این پرونده ها رعایت شده است. اطلاعات بیان شده تا حدی درج شده و مورد تحلیل قرار می گیرد که در روزنامه ها و رسانه های مختلف بدان ها پرداخته شده است.

یادداشت: اگر تمایل دارید تا پرونده های موفق را به صورت دسته بندی شده مشاهده فرمایید به دسته مورد نظر خود در “زمینه های فعالیت من” بروید.

error: