اندیشه های دکتر حسین سرتیپی

درک نقش همزاد پنداری و گفتگوی انعکاسی در وکالت

اسفند 14, 1398/توسط Sartipi Parvaaz

تاثیر هوش مصنوعی بر وکالت: آرزوها و مزایا

اسفند 14, 1398/توسط Sartipi Parvaaz

ضرورت استفاده از نقشه راه در وکالت: کلیدی برای استراتژی های حقوقی دفاع

اسفند 14, 1398/توسط Sartipi Parvaaz

مفهوم فرهنگ های بومی و ضروریت هایی برای وکلای بین المللی

اسفند 14, 1398/توسط Sartipi Parvaaz

اهمیت دیپلماسی شخصی در وکالت کردن

اسفند 14, 1398/توسط Hossein Sartipi

هوش هیجانی و ارتقاء مهارت های وکالت

اسفند 14, 1398/توسط Hossein Sartipi

دیپلماسی شخصی و کارکرد آن به عنوان ابزاری برای وکالت استراتژیک

اسفند 14, 1398/توسط Hossein Sartipi

وقت شناسی و مربی گری در وکالت: مربیگری برای تفییر

اسفند 14, 1398/توسط Hossein Sartipi

نگرش به عرض یا طول پرونده و وکالت کردن

اسفند 14, 1398/توسط Hossein Sartipi

خلاصه پرونده و وکالت حرفه ای

اسفند 14, 1398/توسط Hossein Sartipi

ضروریات برای وکالت با تجربه و وکالت استراتژیک

اسفند 14, 1398/توسط Hossein Sartipi

مقدمه ای بر وکالت استراتژیک و ضرورت استخراج واقعیت

اسفند 14, 1398/توسط Hossein Sartipi
بارگذاری موارد بیشتر