اندیشه های دکتر حسین سرتیپی

مفهوم فرهنگ های بومی و ضروریت هایی برای وکلای بین المللی

اسفند 14, 1398/توسط Sartipi Parvaaz

اهمیت دیپلماسی شخصی در وکالت کردن

اسفند 14, 1398/توسط Hossein Sartipi

هوش هیجانی و ارتقاء مهارت های وکالت

اسفند 14, 1398/توسط Hossein Sartipi

دیپلماسی شخصی و کارکرد آن به عنوان ابزاری برای وکالت استراتژیک

اسفند 14, 1398/توسط Hossein Sartipi

وقت شناسی و مربی گری در وکالت: مربیگری برای تفییر

اسفند 14, 1398/توسط Hossein Sartipi

نگرش به عرض یا طول پرونده و وکالت کردن

اسفند 14, 1398/توسط Hossein Sartipi

خلاصه پرونده و وکالت حرفه ای

اسفند 14, 1398/توسط Hossein Sartipi

ضروریات برای وکالت با تجربه و وکالت استراتژیک

اسفند 14, 1398/توسط Hossein Sartipi

مقدمه ای بر وکالت استراتژیک و ضرورت استخراج واقعیت

اسفند 14, 1398/توسط Hossein Sartipi

ضرورت مهارت افزایی برای وکالت کردن و تفاوت واقعی آن با دانش حقوق

اسفند 14, 1398/توسط Hossein Sartipi

نگاهی متفاوت به دانش حقوق و صنعت حقوق

اسفند 14, 1398/توسط Hossein Sartipi

قدرت تمامیت خواه و رابطه آن با مسولیت مطلق: گفتاری فلسفی و نگرشی اجتماعی به حقوق سیاسی

اسفند 14, 1398/توسط Hossein Sartipi
بارگذاری موارد بیشتر