امکان اعتراض ثالث حقوقی در احکام کیفری

رای وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور

شماره:

مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷

امکان اعتراض ثالث حقوقی در احکام کیفری

مفاد مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ و ۴۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، می توان اعتراض ثالث را در آن بخش از احکام کیفری که ماهیت حقوقی دارند، می توان اجراء نمود.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد: مفاد مواد ۴۱۷ ، ۴۱۸ و ۴۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی با موضوع اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاههای حقوقی، در احکام دادگاههای کیفری نسبت به آن بخش که ماهیت حقوقی دارد نیز جاری است.

لذا رأی شماره ۳۰۰۲۲۰ -۱۳۹۸/۰۲/۱۷ شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که مشعر بر این امراست به اکثریت آراء مورد تأیید قرار گرفت.

رای هیأت عمومی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری برای تمام مراجع قضائی وغیر قضائی لازم الاتباع است.