تغییر در صلاحیت محلی دادسرا نسبت به تغییر محل اقامت قیم

رای وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور

شماره:

مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶

تغییر در صلاحیت محلی دادسرا نسبت به تغییر محل اقامت قیم

هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در جلسه خود در خصوص رسیدگی به أمور محجورین در مواردی که قیم تغییر مکان داده دادسرای محل اقامت جدید را صالح اعلام نموده است.