عدم امکان بروز نمودن قیمت عادله ملک در زمان اجرای حکم

نظریه مشورتی

شماره: ۷/۱۴۰۰/۲۰۰۹

مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷

عدم امکان بروز نمودن قیمت عادله ملک در زمان اجرای حکم

موضع استعلام

در صورتی که خواسته خواهان مطالبه بهای عادله روز زمین تملک شده بوده و دادگاه پس از ارجاع به کارشناسی ملک حکم به محکومیت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ ارزیابی شده در زمان رسیدگی صادر کند، مبنای وصول قیمت ملک همان قیمت زمان رسیدگی دادگاه است یا می‌بایست در زمان اجرای حکم مجددا با جلب نظر کارشناسی، قیمت روز ملک از محکوم‌علیه پرونده اجرایی وصول و در حق محکوم‌له پرداخت شود.

سوال

منظور از پرداخت قیمت عادله روز، قیمت ارزیابی زمان کارشناسی در مرحله رسیدگی است یا قیمت زمان اجرای حکم؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان‌گونه‌ که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی باشد و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر می‌کنند؛

بنابراین در فرض سؤال که قیمت عادله روز تعیین و به پرداخت آن حکم شده است، رأی صادر شده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد.