آقای امید اسد بیگی

صنعتگر و کارآفرین

مشخصات پرونده
رسیدگی در:

۱- دادسرای عمومی و انقلاب تهران – ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی

۲- دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی (انقلاب اسلامی تهران)

۳- دیوان عالی کشور

اتهام:

۱- سر دستگی

۲- اخلال کلان در نظام اقتصادی و ارزی کشور

تاریخ رسیدگی:‌

۱۴۰۱-۱۳۹۹

موضوع پرونده

…. بزودی این قسمت تکمیل و بروز رسانی می شود ….

استدلال ها و دفاعیات حقوقی

…. بزودی این قسمت تکمیل و بروز رسانی می شود ….

نکات و وکالت استراتژیک

…. بزودی این قسمت تکمیل و بروز رسانی می شود ….