برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

مشخصات پرونده
رسیدگی در:

۱- دادگاه عمومی حقوقی یزد

۲- دادگاه تجدیدنظر استان یزد

اتهام:

۱- ابطال سند ملکی

۲- خلع ید

تاریخ رسیدگی:‌

۱۳۹۹-۱۳۹۷

موضوع پرونده

…. بزودی این قسمت تکمیل و بروز رسانی می شود ….

استدلال ها و دفاعیات حقوقی

…. بزودی این قسمت تکمیل و بروز رسانی می شود ….

نکات و وکالت استراتژیک

…. بزودی این قسمت تکمیل و بروز رسانی می شود ….