آقای دکتر محمد مهدی برادران

معاون صنایع عمومی وزارت صمت

تارنمای رسمی ایشان

مشخصات پرونده
رسیدگی در:

۱- دادسرای عمومی و انقلاب تهران – ویژه جنایی

۲- دادگاه کیفری دو تهران

موضوع شکایت:

۱- شروع به قتل عمدی

۲- ایراد ضرب و جرح عمدی

تاریخ رسیدگی:‌

۱۴۰۲-۱۴۰۱

موضوع پرونده

…. بزودی این قسمت تکمیل و بروز رسانی می شود ….

استدلال ها و دفاعیات حقوقی

…. بزودی این قسمت تکمیل و بروز رسانی می شود ….

نکات و وکالت استراتژیک

…. بزودی این قسمت تکمیل و بروز رسانی می شود ….