پرونده شرکت بیمارستان آ

مشخصات پرونده
رسیدگی در:

۱- دادگاه عمومی حقوقی تهران

۲- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خواسته:

۱- الزام به انتقال سهام

۲- الزام به ایفاء تعهدات قراردادی

تاریخ رسیدگی:‌
۱۳۸۴-۱۳۸۵

موضوع پرونده

…. بزودی این قسمت تکمیل و بروز رسانی می شود ….

استدلال ها و دفاعیات حقوقی

…. بزودی این قسمت تکمیل و بروز رسانی می شود ….

نکات و وکالت استراتژیک

…. بزودی این قسمت تکمیل و بروز رسانی می شود ….