پرونده م. خ: مدیر شرکت ایران خودرو

مشخصات پرونده
رسیدگی در:

۱- دادسرای عمومی و انقلاب تهران – ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت

۲- دادگاه کیفری یک تهران

اتهام:

۱- اخلال در نظام توزیع

تاریخ رسیدگی:‌

۱۴۰۲-۱۳۸۸

موضوع پرونده

…. بزودی این قسمت تکمیل و بروز رسانی می شود ….

استدلال ها و دفاعیات حقوقی

…. بزودی این قسمت تکمیل و بروز رسانی می شود ….

نکات و وکالت استراتژیک

…. بزودی این قسمت تکمیل و بروز رسانی می شود ….