برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

مشخصات پرونده
رسیدگی در:

۱- دادسرای عمومی و انقلاب تهران – ویژه امنیت

۲- شعبه ویژه دادگاه انقلاب اسلامی تهران

۳- دادگاه کیفری دو تهران

۳- دادگاه کیفری یک تهران

اتهام:

۱- اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور

۲- محاربه

تاریخ رسیدگی:‌

۱۴۰۱

موضوع پرونده

…. بزودی این قسمت تکمیل و بروز رسانی می شود ….

استدلال ها و دفاعیات حقوقی

…. بزودی این قسمت تکمیل و بروز رسانی می شود ….

نکات و وکالت استراتژیک

…. بزودی این قسمت تکمیل و بروز رسانی می شود ….