بخشنامه های قضایی مربوط به اجرای عدالت

سند «امنیت قضایی» منتشر شد ?در ماده این ۱۲ سند که در تاریخ ۱۶ مهرماه ۹۹ به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده، آمده است: «اشخاص حق دارند از بدو تا ختم فرآیند دادرسی در کلیه مراجع رسیدگی کننده، اعم از مراجع قضایی و شبه قضایی آزادانه وکیل انتخاب کنند. تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع است.» ?این سند دارای ۳۷ ماده است و در اجرای بند ب ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه تنظیم و تصویب شده است.