بایگانی برچسب برای: نیازهای انسانی

مشکل تأمین مواد غذایی در دوره های شیوع کرونا ویروس و پسا کرونا تعهدات قانونی دولت ها و کشورهای توسعه یافته

شاید ، همه گیر Covid-19 بر سبک زندگی و همچنین همه عناصر فردی و اجتماعی تأثیر بگذارد. این سؤال که بر تأثیر همه گیر در سیستم های غذایی، امنیت غذایی و معیشت کشاورزی تمرکز دارد، بیشتر مورد توجه مردم قرار گرفته است.