بایگانی برچسب برای: Enoviormental Issues

people the waste from homes to recycling

مردم، ضایعات از خانه ها به بازیافت و مسئولیت قانون

شاید ، نقش دولتها در تنظیم قوانین و رمزگشایی آداب و رسوم به منظور افزایش بازیافت ، نگرشی گسترده است که امروزه پذیرفته شده است.