بایگانی برچسب برای: Social Security

تعریفی برای امنیت اجتماعی

تعریفی برای امنیت اجتماعی

نوجوانانی که در شرایط عادی خانوادگی بزرگتر می شوند ، در جو ها انفرادی و اجتماعی به قوانین بیشتر احترام می گذارند و بهتر رفتار می کنند. همچنین همسالان برای شکل دادن به شخصیت دوستان خود نقش محکمی دارند.