بررسی حقوق کودکان کار در ایران و اسناد بین الملل

بررسی حقوق کودکان کار در ایران و اسناد بین المللی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق ( M.A )

گرایش حقوق بین الملل

استاد راهنما: دکتر سارا رستمی

استاد مشاور: دکتر عاکفی

استاد داور:  دکتر حسین سرتیپی

نگارش: علی زبردست

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی حقوق کودکان کار در ایران و اسناد بین الملل انجام شده است. در این تحقیق که با روش توصیفی انجام شد ضمن بررسی مفاهیم مرتبط با حقوق کار کودکان،  قوانین حمایتی جمهوری اسلامی ایران و جامعه بین المللی توضیح داده شد. بر اساس یافته های تحقیق کشور ایران حقوق کودکان کار را قوانین متعددی از جمله قانون کار، قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، آیین  نامه ساماندهی کودکان خیابانی مورد توجه قرار داده است. همچنین از مهم ترین اسناد بین المللی که قوانین حمایتی در این خصوص ارائه نمودند می توان به کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون آزمایش پزشکی اشخاص جوان اعلامیه جهانی حقوق کودک، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک اشاره نمود. همچنین بر اساس اصلی ترین علت کار کودکان در کشورمان مشکلات مالی برخی خانواده ها می باشد. همچنین نتایج نشان داد اگر چه سازمان های مربوطه در ایران در این زمینه اقداماتی نموده اند، اما کافی نبوده است. برای رهایی از این وضعیت افزایش اطلاعات خانواده ها از مضرات کار کودکان و ریشه کنی فقر ضروری می باشد.

واژگان کلیدی: حقوق کودک، کودکان کار، قوانین داخلی، اسناد بین المللی، کنوانسیون حقوق کودک

Abstract

The purpose of this study was to investigate the labor children’s Rights in Iran and international documents. In this study that done with descriptive method, with review of the concepts related to labor children’s rights, explained the supportive laws of the Islamic republic of Iran and the international community. Based on the findings of the Iranian research, the rights of the child labor have been Taken into consideration by several laws, including labor law, civil law, civil liability law, and the regulation of street children. The most important international instruments that provide supportive legislation include the convention on the Rights of the child, the convention on the Medical Testing of Young Persons, the Universal Declaration of the Rights of the child, the International covenant on Economic, social and cultural rights and the convention on the worst forms of child labor. Also the main cause of child labor in our country is the financial problems of some families. The results also showed that although relevant organizations in Iran have taken action in this regard, it has not been sufficient.to alleviate this situation, it is necessary to increase families knowledge of child abuse and poverty eradication.

Keywords: child rights, labor children, domestic law, international documents, convention on the rights of the child

مکان: تهران

تاریخ: زمستان ۱۳۹۸

نویسنده: علی زبردست

دانشگاه: PNU

سمت من: استاد داور