حق دسترسی به آب آشامیدنی سالم از منظر معاهدات و کنوانسینهای بین المللی با تاکید بر مرزهای شرقی

حق دسترسی به آب آشامیدنی سالم از منظر معاهدات و کنوانسینهای بین المللی با تاکید بر مرزهای شرقی

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر پروین محمدی دینانی

استاد مشاور: سرکار خانم سارا رستمی

استاد داور:‌ دکتر حسین سرتیپی

چکیده:

 یکی از جمله مهمترین موضوعاتی که مرتبط با حقوق بشر است مسئله حق بر آب آشامیدنی سالم است که هم در حقوق داخلی و هم در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع البته با محدودیت ها و موانع مهمی همراه است. در حقیقت توسعه حق بشر برای دولتها ایجاد تعهد به وسیله و در بخش دیگری نتیجه را مطرح می سازد.

در حیطه حق دسترسی به آب آشامیدنی از آنجایی که این موضوع مرتبط با سلامت و حقوق بنیادین شهروندان است به نظر می رسد با تعهد دولت به نتیجه همراه باشد. در حیطه حقوق بین المللی به علت اینکه دولت ایران بطور کامل نتوانسته است در بحث های مرتبط با حکمرانی مطلوب و توسعه انسان محور حقوق به خوبی عمل نماید ایرادهای مرتبط با توسعه ملی مبتنی به حق بر سلامت و حقوق مرتبط با آب آشامیدنی سالم مرتبط دانست. بنابراین با توجه به پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و تحلیل محتوا به عنوان نتیجه می توان گفت در کنوانسیون های حقوق مرتبط به آب آشامیدنی سالم به صراحت به حق مرزنشینان اشاره نشده است و لیکن بصورت مستتر و گزاره های کلی این موضوع مورد اشاره قرار گرفته است. در عین حال با تحلیل گزاره های حقوقی مطرح در اسناد و معاهدات حقابه سیستان جهت گیری گزاره ها و همچنین ترکیب و مفهوم آنها موید الزام آور بودن آنها نیست.

بطور کل ابهامات محتوایی و نفسیر برداری انحصاری معاهدات تابع تغییرات نظامهای سیاسی و شرایط مکانی- زمانی است. با اصلاح قوانین مربوطه و همچنین نگرش جامع و مستمر به موضوع مشروط به پیگیری مداوم با عزم و اراده جدی و بهره گیری از مکانیزمهای تاثیر گزار میتوان به احقاق حقوق حداقل ۴۰۰ هزار نفر ساکنین سیستان بعنوان بخش کلیدی از سرزمینمان اقدام نمود

Abstract  

One of the most important issues related to human rights is the issue of right of access to pure drinking water. Which is considered in both domestic and international law documents. This, of course is associated with important constraints and obstacles. In fact, the development of human right creates a commitment by means for governments and in another part it brings up the demand for result.

With regard to the right of access to drinking water, as it is related to the health and fundamental rights of citizens, it seems that to be accompanied by an obligation to result for the governments. In the field of international law because the Iranian government hasn’t been so successful on discussions like optimal governance and developing human rights-based laws, issues related to the right to national development based on health and rights of access to pure drinking water can be linked. Therefore, according to the present study, analytical- descriptive method and content analysis as a result can be said that human rights related to safe drinking water are not explicitly mentioned. However, in a matter of fact, it has been is mentioned as the general proposition of the matter. At the same time, with the analysis of legal propositions in documents and treaties in Sistani’s right of water the orientation of the statements, as well as their composition and  meaning, do not confirm their obligatory. In general, content ambiguity and the exclusive rights of treaties are subject to changes of political systems and temporal spatial conditions. By modifying the relevant laws as well as a comprehensive and continuous attitude on the subject of continuous pursuit of the serious determination and determination of the effective mechanisms, we can take back the rights of at least 400 thousand people in Sistani as key part of our land.

مکان: ماهدشت

تاریخ: بهمن ۱۳۹۸

نویسنده: آریا شهرکی

دانشگاه: PNU

سمت من: استاد داور