نقش سازمان ملل در مقابله با جنگ های نیابتی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر موسی مومنی عاکفی

استاد مشاور: سرکار خانم دکتر پروین محمدی دینانی

استاد داور:‌ جناب آقای دکتر حسین سرتیپی

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سازمان ملل در مقابله با جنگ های نیابتی  انجام شده است. پژوهش از نوع نظری است شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است و از روش های استدلال و تحلیل عقلایی بهره جسته است. از نظر ساختاری پژوهش در 5 فصل تدوین شده است. فصل اول به کلیات و فصل دوم به ادبیات پژوهش پرداخته است. فصل سوم به واکاوی عملکرد سازمان ملل و نقش آن در تامین صلح جهانی و در فصل چهارم به جنگ های نیابتی و عملکرد سازمان ملل و در فصل پنجم به نتیجه گیری پرداخته شده است. مساله پژوهش این بود که سازمان ملل در مقابله با جنگ های نیابتی چه نقشی دارد و  دلایل عدم موفقیت سازمان ملل در مقابله با جنگ های نیابتی چیست؟ نتیجه بررسی ها نشان داد که مهمترین وظیفه سازمان ملل کمک به ایجاد امنیت در جهان است و جنگ های نیابتی امنیت را در کشورهای میزبان از بین برده است لذا سازمان ملل وظیفه دارد که در برابر جنگهای نیابتی با جدیت به مقابله بپردازد  ولی سازمان ملل، علیرغم آن که هدف اولیه و محوری ترین مفهوم در فلسفه وجودی اش ، حفظ صلح و امنیت بین المللی، پیشگیری از تجاوز و رفع آن است تا کنون نتوانسته نقش موثری در جلوگیری و یا فیصله دادن جنگهای نیابتی انجام دهد . این سازمان در طول عمر خود، فراز و نشیب های زیادی را از لحاظ تصمیم گیری و استقلال پیموده و در دوران های مختلف به دلیل مداخلات کشورهای قدرتمند، بارها خود را از ایفای نقش حقوقی و سیاسی اش در عرصه بین المللی ناتوان دیده است.

Abstract  

One of the most important issues related to human rights is the issue of right of access to pure drinking water. Which is considered in both domestic and international law documents. This, of course is associated with important constraints and obstacles. In fact, the development of human right creates a commitment by means for governments and in another part it brings up the demand for result.

With regard to the right of access to drinking water, as it is related to the health and fundamental rights of citizens, it seems that to be accompanied by an obligation to result for the governments. In the field of international law because the Iranian government hasn’t been so successful on discussions like optimal governance and developing human rights-based laws, issues related to the right to national development based on health and rights of access to pure drinking water can be linked. Therefore, according to the present study, analytical- descriptive method and content analysis as a result can be said that human rights related to safe drinking water are not explicitly mentioned. However, in a matter of fact, it has been is mentioned as the general proposition of the matter. At the same time, with the analysis of legal propositions in documents and treaties in Sistani’s right of water the orientation of the statements, as well as their composition and  meaning, do not confirm their obligatory. In general, content ambiguity and the exclusive rights of treaties are subject to changes of political systems and temporal spatial conditions. By modifying the relevant laws as well as a comprehensive and continuous attitude on the subject of continuous pursuit of the serious determination and determination of the effective mechanisms, we can take back the rights of at least 400 thousand people in Sistani as key part of our land.

مکان: ماهدشت

تاریخ: دی ۱۴۰۰

نویسنده: محدثه سالاروند

دانشگاه: PNU

سمت من: استاد داور