بایگانی برچسب برای: Human Needs and Lisure Time

Modern Technology & Its Impact On Leisure Time

فناوری مدرن و تأثیر آن بر اوقات فراغت

شاید امروزه نقش فناوری مورد بحث قرار گرفته است. کمتر کسی پیدا می شود که از تأثیر مهم این فناوری بر زندگی انسان خودداری کند ...