بایگانی برچسب برای: Immigeration and Global Language:English

global-business-language

مزایا و معایب انگلیسی به عنوان یک زبان جهانی

شاید یکی از برجسته ترین موضوعات امروزه هم مزایا و هم مضرات انگلیسی و قلمرو استعاره ای آن در چهار گوشه جهان باشد.